AREA COMPTABLE   AREA FISCAL
Comptabilitat diaria
Llibre diari i comptes de major
Balanços de situació i sumes i saldos
Pèrdues i guanys
Tancaments trimestrals i anuals
Llibres registre comptabilitat/societat
Comptes anuals
Anàlisi de costos
Pressupostos
Assessorament i reunions periòdiques
Altres...
  IRPF trimestral i anual, mod 111 i 190
IRPF lloguers trimestral i anual, mod 115 i 180
IRPF rendiments capital mobiliari, mod 123
IVA trimestral i anual
Impost de societats i pagaments a compte
Operacions superiors 3005'06Eur, mod 347
Operacions intracomunitaries, mod 349
Intrastat
Assessorament i seguiment comptable
Assessorament i acompanyament inicial a noves empreses
Altres...
AREA LABORAL  
Nómines
Contractació
Seguretat social
IRPF
Llistats de costos
Tràmits TGSS, INSS, INEM i AEAT
 
PROJECTES  
Anàlisi i assessorament de l'estructura administrativa de l'empresa
Confecció de circuits administratius per l'aprofitament de recursos i millora de l'eficacia
Direcció financera externalitzada
Estudi i implantació de projectes de millora a nivell de gestió
Altres...