AREA COMPTABLE   AREA FISCAL
Comptabilitat diària
Llibre diari i comptes de major
Balanços de situació i sumes i saldos
Pèrdues i guanys
Tancaments trimestrals i anuals
Llibres registre estimació directa
Llibres registre estimació objectiva
Anàlisi de costos
Pressupostos
Assessorament i reunions periòdiques
Altres...
 

IRPF pagaments a compte, mod 130 i 131
IRPF trimestral i anual, mod 111 i 190
IRPF lloguers trimestral i anual, mod 115 i 180
IRPF rendiments capital mobiliari, mod 123
Declaració de la renta
IVA trimestral i anual
Operacions superiors 3005'06Eur, mod 347
Assessorament i seguiment comptable/administratiu
Assessorament i acompanyament inicial al nou empresari
Altres...

AREA LABORAL  
Nómines
Contractació
Seguretat social
IRPF
Tràmits TGSS, INSS, INEM i AEAT
 
PROJECTES  
Assessorament i suport a l'inici de nous projectes
Anàlisi de resultats de l'empresa i pla de millora
Direcció financera externalitzada
Estudi i viabilitat de projectes
Altres...